ΦΕΚ 669/Β/30-5-2000: σχετικά με τις οδούς και τις πλατείες της ΕρμούποληςΑριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ-ΓΥΑ 331/25-5-2000 – ΦΕΚ 669/Β/30-5-2000
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
«1. Ουδεμία αλλαγή ως προς τα υπάρχοντα υλικά, την μορφολογία και την αισθητική επιτρέπεται να υπάρξει στην πλακόστρωση ή το βοτσαλωτό στις οδούς και πλατείες της πόλης της Ερμούπολης Σύρου, Νομού Κυκλάδων που φέρουν παλαιά μαρμάρινη πλακόστρωτη ή βοτσαλωτή στρώση και ιδίως στις παρακάτω οδούς: Οδοί: Αγ. Νικολάου, Εμμ. Ροΐδη, Χρ, Ευαγγελίδου, Ιω.Λαυρεντίου-Ράλλη, Νάξου, Εμμ. Μπενάκη, Ομήρου, Φερεκίδου, Μητροπολίτη Λεβεντοπούλου, Μητροπολίτη Πολίτη, Νικ Παπαδάμ, Λεωτσάκου, Θέμιδος, Ιωάννου Φωτίου, Πλατεία Βάρδακα. 2. Η υπάρχουσα παλαιά μαρμάρινη πλακόστρωση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο οδών και πλατειών στην πόλη της Ερμούπολης, Νήσου Σύρου, Νομού Κυκλάδων δεν μπορεί να αντικατασταθεί με νέες πλάκες, ούτε μερικώς ούτε συνολικώς. Συγκεκριμένα: α) Οι όποιες εργασίες εκτελούνται στο υπέδαφος για το έργο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου – Δίκτυο Υποδομής» ή για οποιοδήποτε άλλο εκτελεσθεί στο μέλλον θα πρέπει να διατηρήσουν αναλλοίωτη τη μορφή και διάταξη της πλακόστρωσης που προϋπήρχε. Ειδικότερα, θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες παλαιές μαρμάρινες πλάκες και να διατηρηθεί η υφισταμένη διάταξή τους (κάθετη ή διαγώνια ως προς το κράσπεδο του πεζοδρομίου). β) Οι παλαιοί γωνιαίοι κυβόλιθοι που δημιουργούν το κράσπεδο του πεζοδρομίου πρέπει να επανατοποθετούνται στην αρχική θέση τους. γ) Ειδικότερα, στην οδό Αγίου Νικολάου οι τριγωνικές πλάκες κατά μήκος των δύο άκρων του οδοστρώματος πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν (ως οδόντες), δεδομένου ότι αποτελεί μοναδική λεπτομέρεια που χρήζει προστασίας. δ) Στους κλιμακωτούς δρόμους θα χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή τους ρίχτι με τους αρχικούς μαρμαροκυβόλιθους, στο κάθε αναβάθμιο στο πάτημα της κλίμακας θα επανατοποθετείται το ίδιο βοτσαλωτό και το μεσαίο μαρμάρινο λούκι – αποτελούμενο από δύο πλάκες δεξιά και αριστερά – θα ανακατασκευάζεται κατά τον ίδιο τρόπο με τα ίδια αρχικά υλικά (μικρές μαρμαρόπλακες). 3. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Αιγαίου».
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Παραδοσιακός Οικισμός Ερμουπόλεως ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οικιστικά Σύνολα