ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των οικισμών του νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με το από 19.10.1978 (ΦΕΚ 594/Δ) π.δ/γμαΑριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ
ΠΔ 11-5-1989 – ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των οικισμών του νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με το από 19.10.1978 (ΦΕΚ 594/Δ) π.δ/γμα.
Κείμενο
«Αποφασίζουμε:
¶ρθρο 1 
Καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικισμών του νομού Κυκλάδων που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με το από 19.10.1978 π.δ/γμα «Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους κλπ» (ΦΕΚ 594/Δ) ως εξής:  1. α) Τα οικόπεδα που βρίσκονται στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 600 μ2 και ελάχιστο πρόσωπο 13 μ. σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.  Τα οικόπεδα που βρίσκονται στο μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 2.000 μ2 και ελάχιστο πρόσωπο 18 μ., σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.  Το συνεκτικό τμήμα των οικισμών ορίζεται με αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας για το διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Νομάρχη για την οριοθέτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181/Δ), όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 π./δγμα (ΦΕΚ 133/Δ). β) Κατ? εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης α? στους οικισμούς που έχουν καθοριστεί τα όριά τους με απόφαση του Νομάρχη σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αρτιότητες και ζώνες που ορίσθηκαν με την απόφαση αυτή.  γ) Κατ? εξαίρεση της περίπτωσης α? της παρούσας παραγράφου τα οικόπεδα που δημιουργούνται λόγω κατάτμησης και βρίσκονται μέσα στα όρια των επομένων οικισμών είναι άρτια, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν το αναφερόμενο αντίστοιχα:
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Η΄ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΣ Εκτός διαγραμ. Δ/σμενο Δ/σμένο χιαστί Τμήματος ή εντός Τμήμα ή εκτός κόκκινου περιγράμματος κόκκινου περιγράμματος Νάουσα Νάουσας Πάρος 600μ2 – 2000μ2 Παροικία Πάρου Πάρος 600μ2 – 2000μ2 Κώστος Κώστου Πάρος 600μ2 2000μ2 – Λεύκες Λευκών Πάρος 600μ2 2000μ2 – Μάρμαρα Αρχιλόχου Πάρος 600μ2 2000μ2 – Πρόδρομος Αρχιλόχου Πάρος 600μ2 2000μ2 – Μάρπησσα Μάρπησσας Πάρος 600μ2 2000μ2 – Απολλωνία Απολλωνίας Σίφνος 600μ2 – 2000μ2 Αρτέμωνας Αρτεμώνα Σίφνος 600μ2 – 2000μ2 Βόθωνας Βόθωνα Θήρα 600μ2 1000μ2 2000μ2 Πύργος Πύργου Θήρα 600μ2 1000μ2 – Εμπόρειο Εμπορείου Θήρα 600μ2 2000μ2 – Μεγαλοχώρι Μεγαλοχωρίου Θήρα 600μ2 2000μ2 –  Απείρανθος Απειράνθου Νάξος 600μ2 1000μ2 –  Φολέγανδρος Φολεγάνδρου Φολέγανδρος 600μ2 2000μ2 –
Δ/σμένο τμήμα Εκτός δ/σμένου εντός κόκκινου τμήματος και εκτός περιγράμματος κόκκινου περιγράμματος Κίμωλος Κιμώλου Κίμωλος 600μ2 1000μ2  Σέριφος Σερίφου Σέριφος 600μ2 1000μ2
Τα παραπάνω τμήματα των οικισμών φαίνονται στα 16 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:2.000 (τα δέκα), 1:2.500 (το ένα), 1:3.000 (τα τρία) και 1:3.500 (τα δύο), που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ? αριθ. 29140/1989 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.  δ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων περιπτώσεων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.  ε) Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστον εμβαδόν τριακόσια τετραγωνικά μέτρα (300) μ2, ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα μέτρα (12) μ. σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.  στ) Οικόπεδο, που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει για τις περιπτώσεις α, β, γ, και ε, να τεθεί σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση κατά μήκος της μιας τουλάχιστον πλευράς του οικοπέδου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, που να συνδέει το οικόπεδο με το υφιστάμενο δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού. Η παραπάνω έκταση πρέπει να έχει πλάτος τέσσερα (4) μέτρα και μήκος ως κατωτέρω:  δώδεκα (12) μέτρα στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 300 μ2,  δεκατρία (13) μέτρα στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 600 μ2,  δεκαπέντε (15) μέτρα στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 1.000 μ2 και δεκαοκτώ (18) μέτρα στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 2.000 μ2.  2. Ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:  α) Για οικόπεδα μέχρι 100 μ2 συντελεστής δόμησης 1,0 και ποσοστό κάλυψης 80% της επιφανείας τους.  β) Για οικόπεδα από 101-200 μ2 συντελεστής δόμησης 1,0 και ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους.  γ) Για οικόπεδα από 201-300 μ2 συντελεστής δόμησης 0,80 και ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας τους.  Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων μπορεί να είναι 200 μ2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 70%.  δ) Για οικόπεδα από 401 μ2 και πάνω συντελεστής δόμησης 0,7 και ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους.  Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων της οικοδομής μπορεί να είναι 320 μ2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 50%.  στ) Η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 μ2.  Κατ? εξαίρεση για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας η συνολική μέγιστη επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 μ2. 3. Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός κτίρια όταν προκύπτει επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 240 τ.μ.  Του περιορισμού αυτού εξαιρούνται τα κτίρια κοινής ωφελείας. Σε περίπτωση διαχωρισμού των κτιρίων η μεταξύ τους απόσταση ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.  4. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά και μισό (7,50) μέτρα, μετρούμενο από την γύρω φυσική ή τεχνητή στάθμη εδάφους, με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α). Λόγω μεγάλης κλίσης εδάφους επιτρέπεται η μία μόνο πλευρά του κτιρίου να έχει ύψος οκτώ και μισό μέτρα (8,50) από το φυσικό ή τεχνητό έδαφος.  Πάνω από το ύψος επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχου και η κατασκευή της στέγης όπου αυτή επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.  5. Ειδικότερα στον οικισμό «Δρύοπις» της κοινότητας Δρυοπίδας και στο εντός του κόκκινου περιγράμματος τμήμα του οικισμού «Μπατσί» της κοινότητας Μπατσίου, επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μικρότερη των 30° (τριάντα μοιρών), σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού. Το παραπάνω τμήμα του οικισμού Μπατσίου φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000,που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ? αριθ. 29140/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.  6. Σε περιπτώσεις επισκευών, ανακατασκευών, αποκαταστάσεων των υπαρχόντων κτιρίων ή ερειπίων σε όλους τους αναφερόμενους οικισμούς και εφόσον το επισκευαζόμενο ή ανακατασκευαζόμενο κτίριο στεγαζόταν με στέγη, όπου αυτή επιβάλλεται.  Δεν υπάρχει υποχρέωση κατασκευής στέγης σε τμήμα του ισογείου διορόφου οικοδομής, εφόσον τούτο χρησιμοποιηθεί σαν ανοικτός εξώστης.  8. Η τοποθέτηση του κτηρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:  α) Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού. β) Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων. γ) Να προστατεύονται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων. δ) Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.  Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή του όγκου των κτιρίων.  9. α) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινό όριο μεταξύ των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων. β) Εάν η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης των κτιρίων, το νέο κτίριο τοποθετείται στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.  10. Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών η οικοδομική γραμμή τοποθετείται σε απόσταση δεκαπέντε (15) μέτρα τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.  11. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (PILOTIS) και η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων. Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (επιχρίσματα, χρωματισμοί)? στον όροφο διορόφων κτιρίων πριν την ολοκλήρωση και της φάσης των εξωτερικών επιχρισμάτων στο ισόγειο.  12. α) Τα κουφώματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να τηρούν την αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 τα παράθυρα και 2,5/1 ή 3/1 οι πόρτες (εξώπορτες ή εξωστόπορτες).  Τυχόν διαμορφωμένα παραδοσιακά μορφολογικά στοιχεία πάνω από τα κουφώματα (υπέρθυρα, φεγγίτες) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω συνολική αναλογία ύψους – πλάτους του κουφώματος.  β) Τα κουφώματα των κτιρίων πρέπει να είναι ξύλινα και ειδικότερα:  Τα εξώφυλλα είναι ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (γαλλικά ή γερμανικά) ανάλογα με τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου.  Τα τζαμλίκια των παραθύρων υποδιαιρούνται με 2 τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. Η υποδιαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους φεγγίτες. γ) Τα ανοίγματα των καταστημάτων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων και τα κουφώματα να είναι ανάλογης κατασκευής και με τα ίδια υλικά με τα υπόλοιπα κουφώματα του κτίσματος.  δ) Τα εξωτερικά κουφώματα των κτιρίων επιβάλλεται να είναι μονόχρωμα.  13. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε πρόβολο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ μεγίστου πλάτους 1,00 μέτρου και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου και εν πάσει περιπτώσει όχι μεγαλύτερου των 2,5 μέτρων. Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες σε πρόβολο. Τα στηθαία των εξωστών είναι κτιστά, ξύλινα ή σιδερένια.  Απαγορεύεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε πρόβολο στον οικισμό «Οία».  14. Απαγορεύεται η κατασκευή προστεγασμάτων (μαρκιζών).  15. Το ελάχιστο πάχος των τοξοτών κατασκευών (βόλτα ή καμάρες) ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του μέτρου.  16. Οι ανοιχτές κλίμακες προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τη μορφή, τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και τους χρωματισμούς και δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.  17. Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής.  18. Επιτρέπεται η προεξοχή στην όψη κατά 0,10-0,15 της πέτρινης επίστρωσης του στηθαίου και η δημιουργία λίθινης διακοσμητικής ζώνης κατά μήκος της όψης του κτιρίου στη στάθμη του πρεκιού των κουφωμάτων, εφόσον τα μορφολογικά αυτά στοιχεία συναντώνται στον οικισμό.  Επίσης, επιτρέπονται τα παρακάτω λειτουργικά και μορφολογικά στοιχεία, εφόσον συναντώνται κατά κανόνα στις οικοδομές του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου:  α. Ανοιχτές κλίμακες  β. Στοές  γ. Τοίχοι αντιστήριξης  δ. Κόγχες  ε. Πέργκολες  ζ. Ειδικές αρχιτεκτονικές προεξοχές.  Τα παραπάνω στοιχεία οφείλουν να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντος της οικοδομής.  19. Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από τοιχοποιΐα, που σε περίπτωση λιθοδομής μπορεί να παραμείνει ανεπίχριστη, ενώ σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (οπτοπλινθών, τσιμεντοπλίνθων) επιχρίζεται υποχρεωτικά. Οι αυλόθυρες των περιφράξεων αυτών κατασκευάζονται από υλικά, μορφή και ύψος σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.  20. Για το χρωματισμό των όψεων των κτιρίων χρησιμοποιείται υδρόχρωμα λευκό. Επιτρέπεται η σε μικρή αναλογία πρόσμιξη γαλάζιου χρώματος, που δεν αλλοιώνει τον επικρατούντα λευκό χρωματισμό τόνο του κτιρίου.  Ο χρωματισμός εσοχών, στοιχείων, τμημάτων ή ολοκλήρου του κτιρίου με χρώμα πλην του λευκού υπόκειται στην έγκριση της ΕΠΑΕ.  Η χρήση μαρμαροκονίας στη σύνθεση των επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου επιτρέπεται μόνο σε νεοκλασσικού ρυθμού κτίρια και μετά από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ.  21. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πετασμάτων (τεντών) σε οποιουσδήποτε χώρους, πλην των ισογείων χώρων παραμονής ατόμων των κέντρων αναψυχής, εστιατορίων κλπ. Κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από άποψη μορφής, χρώματος, υλικού.  22. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων στους οικισμούς καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά από αυτά.  Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και οι οποίες τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).  23. Για τη διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων, επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές.  Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους η πρανή μεγίστου ύψους ενάμισυ (1,50) μέτρου. Για μεγαλύτερο ύψος απαιτείται η γνώμη της ΕΠΑΕ.  24. Οι τοίχοι αντιστήριξης διαμορφώνονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.  25. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.  Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κατά την κρίση της ΕΠΑΕ, έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου.  26. Για κάθε οικοδομική εργασία καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).  27. Μέσα στα όρια των παραπάνω οικισμών επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κατοικίας, κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού.  Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των καθορισμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης πλάτους 500 μ. περιμετρικά των ορίων αυτών.  Για την εγκατάσταση κάθε άλλης χρήσης εκτός των παραπάνω επιβάλλεται προέγκριση της ΕΠΑΕ.  28. Η τελική θεώρηση της άδειας οικοδομής για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος παρέχεται μόνο μετά την έγκριση της ΕΠΑΕ. Η έγκριση αυτή παρέχεται αφού υποβληθούν φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου που πιστοποιούν την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την ΕΠΑΕ μελέτης.  29. Δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 9, 12, 14 και η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ΓΟΚ/1985 όπως ισχύει, για τους οικισμούς του παρόντος διατάγματος.
¶ρθρο 2
1. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, δεν ισχύουν για τους οικισμούς, τους αναφερόμενους στο άρθρο 1, οι διατάξεις:  α) Του από 2.3.1981 π.δ/τος «Περί ληπτέων υπόψιν μέτρων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών» (ΦΕΚ 138/Δ), όπως ισχύει.  β) Των άρθρων 5, 6, 7 (παρ. , 3, 6 έως και 10), 8 και 9 του από 24.4.1985 π.δ/τος «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους» (ΦΕΚ 181/Δ), όπως τροποποιήθηκε με το από 14.2.1987 π.δ/γμα (ΦΕΚ 133/Δ).  γ) Των άρθρων 2 και επομένων του από 19.10.1978 π.δ/τος «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών» (ΦΕΚ 594/Δ), εκτός των παραγρ. 12 και 13 του άρθρου 3.  2. α) Για τον οικισμό «Μπατσί» της νήσου ¶νδρου ισχύουν οι διατάξεις του από 17.8.1978 π.δ/τος «Περί χαρακτηρισμού του υφισταμένου προ του έτους 1923 οικισμού Μπατσί (¶νδρου) και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» (ΦΕΚ 605/Δ) ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.  β) Για τον οικισμό της χώρας Μυκόνου ισχύουν οι διατάξεις του από 13.8.1976 π.δ/τος «Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου κλπ.». (ΦΕΚ 336/Δ), ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
¶ρθρο 3 
α) Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος π.δ/τος και ισχύουν, εκτελούνται ως έχουν.  β) Οικοδομικές άδειες ανέγερσης ειδικού κτιρίου, για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία ή έχει υποβληθεί μελέτη για προέλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 3.9.1983 π.δ/τος «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (ΦΕΚ 394/Δ) και η έγκριση της σχετικής μελέτης από τον αρμόδιο φορέα, έλαβε χώρα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει, εκδίδονται, εκτελούνται ή αναθεωρούνται (χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου) με τις προϊσχύουσες του παρόντος διατάγματος διατάξεις.  γ) Οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την 23.2.1987 ημερομηνία δημοσίευσης του από 14.2.1987 π.δ/τος «Τροποποίηση των π.δ/των των από 24.4.1985 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κλπ.» (ΦΕΚ 133/Δ) εκδίδονται ή αναθεωρούνται με τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων».
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Εμπορειό Θήρας. Παραδοσιακός οικισμός ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ Εμπορείον Φυσικοί Χώροι Οικιστικά Σύνολα
Κάστρο Σίφνου. Αρχαιολογικός χώρος και παραδοσιακός οικισμός ΜΗΛΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Κάστρον Αμυντικά Συγκροτήματα Οικιστικά Σύνολα Κάστρα / Φρούρια
Παραδοσιακός οικισμός Άνω Σύρου ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Άνω Σύρος   Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Ερμουπόλεως ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις   Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός οικισμός Μυκόνου ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Μύκονος Φυσικοί Χώροι Οικιστικά Σύνολα
Παροικιά (Χώρα) Πάρου. Παραδοσιακός οικισμός ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ Πάρος Οικιστικά Σύνολα
Χώρα Αμοργού. Παραδοσιακός οικισμός ΝΑΞΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ Αμοργός Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Χώρα Ίου. Παραδοσιακός οικισμός ΘΗΡΑΣ ΙΗΤΩΝ Ίος Οικιστικά Σύνολα
Χώρα Σερίφου. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και παραδοσιακός οικισμός ΜΗΛΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ Σέριφος Φυσικοί Χώροι Οικιστικά Σύνολα