Εξοχικές κατοικίες

εξοχικές κατοικίες  του 19ου αιώνα

Εκείνο που θά πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η αρχιτεκτονική παράδοση της Ερμούπολης  συνεχίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αι., και στα χωριά του νησιού όπως Ποσειδωνία, Χρούσα, Παρακοπή, Πισκοπειό, όπου σώζονται ακόμη οι επιβλητικές εξοχικές κατοικίες των εύπορων αστών της Ερμούπολης τριγυρισμένες με κήπους και βοτσαλωτές αυλές. Κτίρια που εκφράζουν μια σημαντική πτυχή της πολιτισμικής ιστορίας της Σύρας και αποτελούν κομμάτια της τοπικής οικονομικής- πολιτικής ιστορίας.

 

1859. Η εν τω χωρίω Χρούσα οικία του Κυρίου Ιωσήφ Ισαίου, δικηγόρου, συγκειμένη εξ ευρυχώρου αιθούσης, τριών ευρυχώρων δωματίων, μαγειρίου, πλυντηρίου, αναγκαίου και σταύλου, μετά αμπελώνος περιέχοντος πέντε συκάς προς τροφήν επιτηδείων, ενοικιάζεται δια το ενεστώς έτος. Εν Σύρω την 19ην Απριλίου 1859 (Αστήρ των Κυκλάδων )

1869: Η αμαξωτή οδός προς τα Χρούσα και την Δελαγράτζιαν εξακολουθεί γινομένη και προοδεύουσα σπουδαίως. Κατά τον προσεχή Ιούλιον ελπίζεται ότι θα τελειώσει  μέχρι του Περδικίου, παρά τα Χρούσα. Αι εργολαβίαι των οδών αυτών επωλήθησαν. Πρέπει όμως να αρχίση και ο δρόμος προς το Επισκοπικόν. Μετά το τέλος των αμαξωτών αυτών δρόμων αι εξοχαί της βραχώδους Σύρου θα τιμηθώσι περισσότερον και η επιθυμία των Ερμουπολιτών προς τα εξοχάς θα αυξήσει περισσότερον και οικίαι πολλαί θα γείνωσιν.